Huwebes, Disyembre 23, 2010

Gaano Kita Kamahal

Gaano Kita Kamahal?

(salin sa Sonnet 43: How Do I Love Thee

Elizabeth Barrett Browning)

ni Reya BatoGaano kita kamahal? Hayaan mong

ilahad ko ang mga paraan. Minamahal

kita sa lalim, lawak, at lawig

na kayang abutin ng kaluluwa,

kung ang kamalaya’y naglaho na

sa pagwawakas ng Pag-iral at minimithing

Pagpapala. Minamahal kita sa antas

ng pinakabanayad na pangangailangan

ng bawat araw, sa umaga ni sa gabi.

Minamahal kita nang malaya, tulad

ng pakikipagbatá sa Karapatan;

Minamahal kita nang dalisay gaya

ng pagbibigay puri sa Maykapal.

Minamahal kita kalakip ng sidhi

ng mga nakaraang pighati, kasama

ng aking mga pananamplataya sapul

nang pagkabata. Minamahal kita nang

may pag-ibig na tila aking naiwala,

minamahal kita sa bawat hininga, ngiti,

at luha! At kung Kanyang hihirangin,

ikaw ay lalo ko pang iibigin sa oras

na ang buhay ko ay pawiin.

22nd December 2010

Original Text

How do I love thee? Let me count the ways.

I love thee to the depth and breadth and height

My soul can reach, when feeling out of sight

For the ends of Being and ideal Grace.

I love thee to the level of everyday's

Most quiet need, by sun and candlelight.

I love thee freely, as men strive for Right;

I love thee purely, as they turn from Praise.

I love thee with the passion put to use

In my old griefs, and with my childhood's faith.

I love thee with a love I seemed to lose

With my lost saints,—I love thee with the breath,

Smiles, tears, of all my life!—and, if God choose,

I shall but love thee better after death.